Gotland inför bibliotekssystemet Koha på samtliga bibliotek

Det gotländska bolaget imCode Partner AB har fått i uppdrag av Region Gotland att under första hälften av 2021 införa det öppna bibliotekssystemet Koha på samtliga bibliotek i regionen. Införandet rör sammanlagt ca 45 bibliotek.

Går över till ett öppet bibliotekssystem
På Gotland finns många verksamheter som använder eller behöver använda biblioteksdatasystem. Ett samarbetsprojekt har startats av Region Gotland för samtliga verksamheter i syfte att genomföra ett systembyte från nuvarande system till Koha. Hittills har man använt sig av olika digitala lösningar för sina verksamheter. Men nu ska en enhetlig miljö för alla bibliotek implementeras.Införandet berör 35 skolbibliotek, gymnasiebibliotek, Almedalsbiblioteket, folkhögskolan i Hemse, Visby lasarett, Gotlands Museum och Infoteket.

Ett helhetstänk
En gemensam övergång till Koha, ett öppet bibliotekssystem (Open Source system), betyder stor flexibilitet för regionen. Ett öppet system innebär att det finns stora möjligheter att anpassa systemet till den egna verksamheten och att dela idéer, innehåll och teknik (som moduler) med andra regioner som använder samma system.

Genom ett införande av Koha får bibliotekarier och bibliotek en utökad möjlighet till anpassning av sitt system till sina egna behov. I takt med att de lär sig systemet kan de göra allt mer själva. Detta är i linje med den samverkan som präglar open source-tänkandet generellt och bibliotekens verksamhet specifikt.

En flygbild över visby

Nya arbetsformer för biblioteken
Det pågår f n i Sverige några projekt som har direkt koppling till bibliotekens roll i samhället och de krav och möjligheter som samhällsutveckling med digitalisering, ökad politisk polarisering, integrationsfrågor mm ger. Biblioteken förväntas göra allt mer och fylla allt fler funktioner, från att vara ”kommunens vardagsrum” till att vägleda i digitala verktyg. Detta leder till att många bibliotek söker nya vägar och nya möjligheter.

Införandet av Koha till Region Gotland kommer ske stegvis och under första halvåret 2021.

Mer information:
Crister Karlén, 0498 200 341, crister@imcode.com­
Hillar Loor, 0706 290 292, hillar@imcode.com

Om imcode
imCode skapades 1998 och finns på Gotland. Bolaget skapar användarvänliga tjänster för digital delaktighet och dialog.Tex genom att leverera moduler och systemen som passar för just kundens behov. imCodes fokusområden är verktyg för medborgardialog och möten, större webbsystem samt Koha - det öppna bibliotekssystemet. Företaget arbetar alltid öppet.! Det betyder att all programvaran har öppen källkod och är utan licenskostnad. För kunden betyder det att du får använda den precis som du vill.